Zapytanie ofertowe nr KPO/2/2024 z dnia 08.05.2024 zostaje anulowane z uwagi na
błędy formalne, zgodnie z Punktem VI. WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA
niniejszego zapytania „Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdej chwili bez
podania przyczyny, a w szczególności gdy postępowanie będzie obarczone wadą, która jest
niemożliwa do usunięcia i uniemożliwia zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia.”
Procedura wyboru wykonawcy zostanie powtórzona.